GARCIA RIERA renova el compromís amb el Pacte Mundial de Nacions UnidesGARCIA RIERA renueva el compromíso con el Pacto Mundial de Naciones UnidasGARCIA RIERA renews his commitment to the United Nations Global Compact

post-pacte-mundial-garcia-riera_web

| GARCIA RIERA es referma en el seu compromís de continuar implementant els 10 Principis del Pacte Mundial.

GARCIA RIERA fa un pas més en la seva aposta ferma amb el desenvolupament de la seva activitat de manera responsable i sostenible, renovant el compromís amb el Pacte Mundial de Nacions Unides.

Amb aquesta adhesió, GARCIA RIERA recolza els seus deu principis (centrats en els drets de l’Home, les Normes Internacionals del Treball, la protecció del medi ambient i la lluita contra la corrupció), així com fer-los prosperar dins de la seva àrea d’influència i integrar-los en la seva estratègia empresarial.

| GARCIA RIERA ratifica su compromiso de continuar implementando los 10 Principios del Pacto Mundial.

GARCIA RIERA da un paso más en su apuesta firme con el desarrollo de su actividad de forma responsable y sostenible, renovando el compromiso con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Con esta adhesión, GARCIA RIERA apoya sus diez principios (centrados en los derechos del Hombre, las Normas Internacionales del Trabajo, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción), así como a hacerlos prosperar dentro de su área de influencia e integrarlos en su estrategia empresarial.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts