Nova vida als residus de la construccióNueva vida a los residuos de la construcciónNew life to construction waste

institut pallaresos garcia riera

Els habitatges consumeixen molts materials i, per tant, generen excessos de residus, amb múltiples impactes associats. És necessari convertir els residus en nous recursos, donar-los una segona vida, una nova funció, en benefici de les societats i el planeta.

Les construccions fabricades amb materials reciclats han arribat per quedar-se, de fet el món les necessita. Els recursos naturals no són il·limitats i, per tant, els hem de consumir de forma sostenible, i sobretot reutilitzar-los. Aquí la necessitat d’optimitzar els materials i residus a l’hora de construir nous habitatges. Sense anar més lluny, el residu de formigó derivat de la construcció i la demolició pot reutilitzar-se per a la construcció de passejos, esplanades o bases de construcció.

Així mateix, els residus generats durant el procés de fabricació d’acer, l’àrid siderúrgic, se li pot donar una segona vida per a crear llambordes, vorades, rajoles, o fins i tot asfalt per a carreteres i sabates. Reutilitzant geosílex i cendres de combustió es poden produir rajoles hidràuliques, lloses o bigues de gran qualitat, per exemple. Hi ha moltes opcions per donar una segona vida als residus de la construcció.

Evitant el consum innecessari, optimitzant l’ús de la matèria i reciclant, és possible economitzar tant en materials com en els seus impactes relacionats. Cal continuar treballant per convertir els residus en nous materials, nous productes i també nous projectes. Hi guanyem tots!

 

Eva Salvat, periodista

Las viviendas consumen muchos materiales y, por lo tanto, generan excesos de residuos, con múltiples impactos asociados. Es necesario convertir los residuos en nuevos recursos, darles una segunda vida, una nueva función, en beneficio de las sociedades y el planeta.

Las construcciones fabricadas con materiales reciclados han llegado para quedarse, de hecho el mundo las necesita. Los recursos naturales no son ilimitados y, por lo tanto, los tenemos que consumir de forma sostenible, y sobre todo reutilizarlos. Aquí la necesidad de optimizar los materiales y residuos en la hora de construir nuevas viviendas. Sin ir más lejos, el residuo de hormigón derivado de la construcción y la demolición puede reutilizarse para la construcción de paseos, explanadas o bases de construcción.

Así mismo, los residuos generados durante el proceso de fabricación de acero, el árido siderúrgico, se le puede dar una segunda vida para crear adoquines, bordillos, baldosas, o incluso asfalto para carreteras y zapatos. Reutilizando geosílex y cenizas de combustión se pueden producir baldosas hidráulicas, losas o vigas de gran calidad, por ejemplo. Hay muchas opciones para dar una segunda vida a los residuos de la construcción.

Evitando el consumo innecesario, optimizando el uso de la materia y reciclando, es posible economizar tanto en materiales como en sus impactos relacionados. Hay que continuar trabajando para convertir los residuos en nuevos materiales, nuevos productos y también nuevos proyectos. ganamos todos!

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts