Finalitza el projecte d’urbanització de l’espai exterior de la residència per a gent gran “La Mercè” a TarragonaFinaliza el proyecto de urbanización del espacio exterior de la residencia para gente mayor “La Mercè” de TarragonaThe urbanization project of the exterior space of the residence for the elderly “La Mercè” in Tarragona ends

rubanitzacio residencia la merce tarragona garcia riera

La proposta de la urbanització de la residència per a gent gran “La Mercè” de Tarragona, d’uns 1.500 m², dona resposta als requisits i factors que presenta el projecte; la important pendent que disposa la parcel·la d’un desnivell d’11,20 metres.

Els treballs realitzats durant el projecte d’urbanització de l’espai exterior han estat principalment pavimentar les diferents zones i connectar-les amb diferents rampes, zona d’aparcament, treballs de jardineria i incloure elements d’urbanització i mobiliari urbà necessari.

 

Les plataformes que configuren els jardins d’estada per a la gent gran estan formats per zones pavimentades i zones amb sauló sòlid, que permeten la circulació amb cadires de rodes.

Els jardins d’estada es connecten mitjançant rampes, formades per paviment exterior antilliscant, i adaptades amb uns pendents que compleixen el codi tècnic de la CTE DB‐SUA. Això permet el trànsit de les persones grans entre plataformes, així com la possibilitat de tenir un recorregut d’evacuació exterior.

Els elements d’urbanització que conformen les diferents terrasses estan formats per components de formigó in situ amb un encofrat per anar vist. Tots els elements de serralleria, baranes i passamans, són d’acer galvanitzat en calent, prefabricats i muntats a l’obra amb unions caragolades. També s’ha dotat l’espai amb el mobiliari urbà necessari (bancs, papereres i columnes d’enllumenat).

Els treballs de jardineria han consistit en formació de parterres, escocells i plantació d’arbrat (til·lers i xicrandes). També s’ha creat un hort a la plataforma de cota més baixa, per permetre desenvolupar activitats de conreu per les persones grans amb més autonomia.

Finalment, s’han creat 16 places d’aparcament exterior per vehicles, acabades amb formigó imprès. I des d’aquesta zona fins al vial interior, s’ha pavimentat amb MBC.

 

GARCIA RIERA ha completat amb èxit un nou projecte en l’àmbit de la urbanització executat amb el termini previst, qualitat i a plena satisfacció del client i la DF.

 

Client: Infraestructures de la Generalitat SAU
Projecte i DO: Perez-Piñana Arquitectes
DEO i CSS: Glòria Aldavert Tomàs

La propuesta de la urbanización de la residencia para gente mayor “La Mercè” de Tarragona, de unos 1.500 m², da respuesta a los requisitos y factores que presenta el proyecto; la importante pendiente que dispone la parcela de un desnivel de 11,20 metros.

Los trabajos realizados durante el proyecto de urbanización del espacio exterior han estado principalmente pavimentar las diferentes zonas y conectarlas con diferentes rampas, zona de aparcamiento, trabajos de jardinería e incluir elementos de urbanización y mobiliario urbano necesario.

 

Las plataformas que configuran los jardines de estancia para la gente mayor están formados por zonas pavimentadas y zonas con “sauló sólido”, que permiten la circulación con sillas de ruedas.

Los jardines de estancia se conectan mediante rampas, formadas por pavimento exterior antideslizante, y adaptadas con unas pendientes que cumplen el código técnico de la CTE DB‐SUDA. Esto permite el tráfico de las personas grandes entre plataformas, así como la posibilidad de tener un recorrido de evacuación exterior.

Los elementos de urbanización que conforman las diferentes terrazas están formados por componentes de hormigón in situ con un encofrado para ir visto. Todos los elementos de cerrajería, barandillas y pasamanos, son de acero galvanizado en caliente, prefabricados y montados a la obra con uniones atornilladas. También se ha dotado el espacio con el mobiliario urbano necesario (bancos, papeleras y columnas de alumbrado).

Los trabajos de jardinería han consistido en formación de parterres, alcorques y plantación de arbolado (tilos y jacarandas). También se ha creado un huerto a la plataforma de cota más baja, para permitir desarrollar actividades de cultivo por las personas grandes con más autonomía.

Finalmente, se han creado 16 plazas de aparcamiento exterior por vehículos, acabadas con hormigón imprimido. Y desde esta zona hasta el vial interior, se ha pavimentado con MBC.

 

GARCIA RIERA ha completado con éxito un nuevo proyecto en el ámbito de la urbanización ejecutado con el plazo previsto, calidad y a plena satisfacción del cliente y la DF.

Cliente: Infraestructuras de la Generalitat SAU
Proyecto y DO: Perez-Piñana Arquitectos
DEO y CSS: Glòria Aldavert Tomàs

Recommended Posts