Des de finals del 2022, GARCIA RIERA és una empresa RECONSDesde finales de 2022, GARCIA RIERA es una empresa RECONSSince the end of 2022, GARCIA RERA has been a RECONS company.

certificat-recons-garcia-riera-01

RECONS és un certificat de qualitat i responsabilitat d’empreses del sector de la construcció a Catalunya, que tenen en comú la voluntat de ser reconegudes al mercat per fer bé la seva feina, assumir les seves responsabilitats mediambientals i en la gestió de residus de les obres.

Aquest segell de responsabilitat mediambiental acredita el nostre compromís en la identificació i gestió dels riscos ambientals (especialment la gestió de residus), i la incorporació d’aquestes accions dins de les nostres pràctiques habituals de negoci, reforçant el nostre equilibri entre la part econòmica, social i ambiental.

El certificat RECONS, pertany a la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya. Els integrants de la Fundació i promotors d’aquesta iniciativa sense ànim de lucre són: el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.

 

Més informació aquí.

RECONS es un certificado de calidad y responsabilidad de empresas del sector de la construcción en Cataluña, que tienen en común la voluntad de ser reconocidas al mercado para hacer bien su trabajo, asumir sus responsabilidades medioambientales y en la gestión de residuos de las obras.

Este sello de responsabilidad medioambiental acredita nuestro compromiso en la identificación y gestión de los riesgos ambientales (especialmente la gestión de residuos), y la incorporación de estas acciones dentro de nuestras prácticas habituales de negocio, reforzando nuestro equilibrio entre la parte económica, social y ambiental.

El certificado RECONS, pertenece a la Fundación Privada para la Ordenación del Sector de la Construcción en Cataluña. Los integrantes de la Fundación y promotores de esta iniciativa sin ánimo de lucro son: el Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas y la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña.

 

Más información aquí.

logo-recons-amb-lletres-fons-blanc_900x353
11695_2063x725_parentesi_g_riera-02
Recommended Posts