Habitatge assequible per a tothom, un dels reptes més urgentsVivienda asequible para todo el mundo, uno de los retos más urgentesAffordable housing for everyone, one of the most urgent challenges

<span class="content_cat">Habitatge assequible per a tothom, un dels reptes més urgents</span><span class="content_esp">Vivienda asequible para todo el mundo, uno de los retos más urgentes</span><span class="content_eng">Affordable housing for everyone, one of the most urgent challenges</span>

L’accés a un habitatge digne i adequat és un dret constitucional que es troba amenaçat al nostre país.

Actualment, l’habitatge és un dels problemes més freqüents i més urgents que cal solucionar. Els preus dels pisos s’han disparat en els últims anys i les famílies amb les economies més febles es veuen ofegats. La qüestió també afecta les generacions més joves, que veuen impossible emancipar-se quan el que es demana en concepte de lloguer o d’hipoteca equival a més de la meitat del sou que cobren.

L’accés a un habitatge digne és un dret humà bàsic. Tanmateix, la realitat és una altra. Avui dia vivim en un país on l’accés a l’habitatge es troba immers en el mercat immobiliari. I això no hauria de ser així, cal canviar la percepció que es té de l’habitança com un bé d’inversió i assumir que és un bé de primera necessitat. Les administracions han de promoure més polítiques que s’orientin a la promoció dels pisos de lloguer públic, mobilitzar els habitatges buits, apostar per la rehabilitació ecològica i eficient … Perquè tot ciutadà pugui viure en un habitatge adequat, assequible i segur.

És responsabilitat dels governs garantir aquest dret per la importància que té l’habitatge, i per aconseguir una societat cohesionada. Amb aquesta finalitat el Consell de Ministres va aprovar el dia 1 de febrer la primera llei d’habitatge, d’abast estatal. Una llei que busca garantir el compliment d’un dret constitucional i que preveu límits als preus del lloguer en zones tensades.

Per a les Nacions Unides, poder garantir un habitatge digne i adequat per a tothom és una prioritat. “Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles” és l’onzè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Cal apostar per un habitatge accessible, eficient energèticament i que garanteixi l’accés de les persones als subministraments bàsics, com són l’aigua o la llum. Si no podem garantir un habitatge digne per a tothom, l’objectiu de ciutats i comunitats sostenibles no serà possible.

 

Eva Salvat, periodista

 

Foto: Projecte residencial de Garcia Riera a Tarragona.

El acceso a una vivienda digna y adecuado es un derecho constitucional que se encuentra amenazado en nuestro país.

Actualmente, la vivienda es uno de los problemas más frecuentes y más urgentes que hay que solucionar. Los precios de los pisos se han disparado en los últimos años y las familias con las economías más débiles se ven ahogados. La cuestión también afecta las generaciones más jóvenes, que ven imposible emanciparse cuando el que se pide en concepto de alquiler o de hipoteca equivale además de la mitad del sueldo que cobren.

El acceso a una vivienda digna es un derecho humano básico. Aun así, la realidad es otra. Hoy en día vivimos en un país donde el acceso a la vivienda se encuentra inmerso en el mercado inmobiliario. Y esto no tendría que ser así, hay que cambiar la percepción que se tiene de la vivienda como un bien de inversión y asumir que es un bien de primera necesidad. Las administraciones tienen que promover más políticas que se orienten a la promoción de los pisos de alquiler público, movilizar las viviendas vacías, apostar por la rehabilitación ecológica y eficiente … Porque todo ciudadano pueda vivir en una vivienda adecuada, asequible y segura.

Es responsabilidad de los gobiernos garantizar este derecho por la importancia que tiene la vivienda, y para conseguir una sociedad cohesionada. Con cuyo objeto el Consejo de Ministros aprobó el día 1 de febrero la primera ley de vivienda, de alcance estatal. Una ley que busca garantizar el cumplimiento de un derecho constitucional y que prevé límites a los precios del alquiler en zonas tensadas.

Para las Naciones Unidas, poder garantizar una vivienda digna y adecuada para todo el mundo es una prioridad. “Hacer las ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles” es el undécimo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hay que apostar por una vivienda accesible, eficiente energéticamente y que garantice el acceso de las personas a los suministros básicos, como son el agua o la luz. Si no podemos garantizar una vivienda digna para todo el mundo, el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles no será posible.

 

Eva Salvat, periodista

 

Foto: Proyecto residencial de Garcia Riera en Tarragona.

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts