La fusta, el material del segle XXILa madera, el material del siglo XXIWood, the material of the 21st century

garcia riera celler vilaseca fusta construccio

Una manera més fàcil i sostenible de construir

La construcció amb fusta està molt implantada en països com Estats Units, Canadà i els Països Nòrdics. No obstant això, al nostre país, la construcció sempre ha estat vinculada al totxo i al formigó. Tot i això, en els últims anys les obres estan canviant i els habitatges modulars de fusta estan agafant embranzida.

D’acord amb els experts, la fusta és preferible davant d’altres materials constructius. De fet, construir en fusta permet reduir les emissions de CO₂, es fa servir menys energia, s’evita l’ús d’alguns materials no orgànics, es redueix el temps de construcció i disminueix la generació de residus nocius. La construcció amb fusta és el líder en la construcció d’energia eficient i és que en tractar-se d’un material aïllant, l’estalvi energètic pot arribar al 90%, sobretot en països amb hiverns llargs i molt freds. A més, és un material natural, renovable, 100% ecològic, resistent i saludable per a la salut humana.

Cada vegada són més els arquitectes i empresaris que decideixen passar-se a la fusta per la seva eficiència de recursos i economia. Amb la fusta es poden realitzar habitatges sense malbaratar aigua, amb materials procedents de fonts renovables o del reciclatge de productes industrials, dissenyades perquè els seus elements tinguin una segona oportunitat quan finalitzi la seva vida útil. A més, pel que fa a l’interior, la fusta crea un ambient acollidor i càlid, atractiu i molt confortable.

En definitiva, la fusta és una opció realment sostenible per a ser usada com a element de construcció, no només pels beneficis que aporten a les persones, sinó també pel compromís amb el medi ambient.

 

GARCIA RIERA utilitza la fusta en molts dels seus projectes, tan per l’àmbit residencial com altres, com es tracta de la rehabilitació del Celler de Vila-seca. En aquest projecte, s’ha utilitzat la fusta com l’element per construir una estructura de fusta a la coberta, així com reforçar l’estructura interna, a més de revestir amb panells d’encenalls de fusta.

Una manera más fácil y sostenible de construir

La construcción con madera está muy implantada en países como Estados Unidos, Canadá y los Países Nórdicos. Sin embargo, en nuestro país, la construcción siempre ha sido vinculada al ladrillo y al hormigón. Aun así, en los últimos años las obras están cambiando y las viviendas modulares de madera están cogiendo impulso.

De acuerdo con los expertos, la madera es preferible ante otros materiales constructivos. De hecho, construir en madera permite reducir las emisiones de CO₂, se usa menos energía, se evita el uso de algunos materiales no orgánicos, se reduce el tiempo de construcción y disminuye la generación de residuos nocivos. La construcción con madera es el líder en la construcción de energía eficiente y es que al tratarse de un material aislante, el ahorro energético puede llegar al 90%, sobre todo en países con inviernos largos y muy fríos. Además, es un material natural, renovable, 100% ecológico, resistente y saludable para la salud humana.

Cada vez son más los arquitectos y empresarios que deciden pasarse a la madera por su eficiencia de recursos y economía. Con la madera se pueden realizar viviendas sin derrochar agua, con materiales procedentes de fuentes renovables o del reciclaje de productos industriales, diseñadas porque sus elementos tengan una segunda oportunidad cuando finalice su vida útil. Además, en cuanto al interior, la madera crea un ambiente acogedor y cálido, atractivo y muy confortable.

En definitiva, la madera es una opción realmente sostenible para ser usada como elemento de construcción, no solo por los beneficios que aportan a las personas, sino también por el compromiso con el medio ambiente.

 

GARCIA RIERA utiliza la madera en muchos de sus proyectos, tan por el ámbito residencial como otros, como se trata de la rehabilitación de “el Celler de Vila-seca”. En este proyecto, se ha utilizado la madera como el elemento para construir una estructura de madera a la cubierta, así como reforzar la estructura interna, además de revestir con paneles de virutas de madera.

Recommended Posts