Sis mesos des de l’inici del projecte residencial de 68 habitatges a Mollet del VallèsSeis meses desde el inicio del proyecto residencial de 68 viviendas en Mollet del VallèsSix months from the start of the residential project of 68 homes in Mollet del Vallès

mollet-valles-metrovacesa-garcia-riera

El projecte residencial de 68 habitatges a Mollet del Vallès, Can Fàbregas, encarregat per Metrovacesa iniciat ja fa sis mesos, l’octubre de 2020, avança a bon ritme.

El projecte consta d’un edifici plurifamiliar de 68 habitatges, amb edificis de diferents alçades, planta baixa més dues, tres o quatre plantes, 8 espais comercials a planta baixa, 68 places d’aparcament i 37 trasters. La promoció estarà dotada amb una zona comunitària i piscina.

L’edifici plurifamiliar està situat a Can Fàbregas, i en total s’urbanitzen uns 2.500 m² de carrers i vials que, a banda de millorar la mobilitat, dotaran al polígon dels serveis necessaris per atendre a les futures demandes.

En aquest projecte, Garcia Riera posa en marxa un dels eixos de la construcció sostenible amb l’economia circular, on tracta de revalorar el material procedent de l’enderroc de les edificacions preexistents per a la seva posterior utilització com àrid reciclat en la millora de l’esplanada que ha de rebre la llosa de fonamentació en les obres d’execució de la promoció d’habitatges.

El proyecto residencial de 68 viviendas en Mollet del Vallès, Can Fàbregas, encargado per Metrovacesa iniciado ya hace seis meses, el octubre de 2020, avanza a buen ritmo.

El proyecto consta de un edificio plurifamiliar de 68 viviendas, con edificios de diferentes alturas, planta baja más dos, tres o cuatro plantas, 8 espacios comerciales a planta baja, 68 plazas de aparcamiento y 37 trasteros. La promoción estará dotada con una zona comunitaria y piscina.

El edificio plurifamiliar está situado a Can Fàbregas, y en total se urbanizan unos 2.500 m² de calles y viales que, además de mejorar la movilidad, dotarán en el polígono de los servicios necesarios para atender a las futuras demandas.

En este proyecto, Garcia Riera pone en marcha uno de los ejes de la construcción sostenible con la economia circular, donde trata de revalorar el material procedente del escombro de las edificaciones preexistentes para su posterior utilización como árido reciclado en la mejora de la explanada que tiene que recibir la losa de fundamentación en las obras de ejecución de la promoción de viviendas.

Recommended Posts
proyecto residencial metrovacesa montornes del valles garcia rieraterquimsa port tarragona garcia riera