El Camp de Tarragona explora les seves opcions per a beneficiar-se del pla europeu de reactivacióCamp de Tarragona explora sus opciones para beneficiarse del plan europeo de reactivaciónEl Camp de Tarragona explora les seves opcions per a beneficiar-se del pla europeu de reactivació

salou-camp-tarragona

Institucions i sectors locals han d’alinear-se amb la Generalitat i l’Estat per a presentar sol·licituds de finançament conforme a les directrius de la UE.

Com indiquen a la notícia de l’Indicador de Economía, es calcula que el BCE ha posat a disposició 1,2 bilions d’euros per tal que els Estats membres puguin suportar el fort endeutament a causa de la pandèmia de la COVID-19.

El segon rascat, batejat com a ‘Pla Marshall’, oferirà 750.000 milions ‘extra’ en els pròxims dos anys per a projectes dissenyats sota dos grans eixos: l’anomenat Green Deal i l’acceleració de la transició digital.

Per situar aquesta xifra en el seu degut context, el Fons de Cohesió ha suposat per a Espanya una mica més de 7.800 milions d’euros entre 2014 i 2020.

Paradoxalment, la Covid-19 pot suposar una oportunitat d’or per a Tarragona i Catalunya a l’hora de ressuscitar els projectes estratègics del territori com la regeneració d’aigua industrial, innovació en la generació elèctrica, el Tramcamp, l’Estació Intermodal de l’Aeroport de Reus o l’anhelat desviament de la línia litoral del ferrocarril, entre molts altres. les ciutats de la província de Tarragona han d’alinear-se amb la Generalitat, i aquesta al seu torn amb les línies mestres del Govern Espanyol, ja que el finançament d’aquest ‘Pla Marshall’ es concedeix a projectes, no a Estats.

El setembre han d’estar presentats els pressupostos i sol·licituds de fons on cada país haurà de presentar els seus plans d’inversió davant la Comissió Europea. La CE, posteriorment, avaluarà si els projectes presentats encaixen amb les seves recomanacions i la filosofia del pla, que recordem que són projectes que reforcen el potencial de creixement, la creació d’ocupació i que afavoreixen la transició ecològica i digital.

Els equips econòmics de ciutats com Tarragona, Reus, Salou, Cambrils o Tortosa ja s’han posat les piles per a preparar els seus projectes. Amb aquest Pla de rescat, tot indica que l’obra pública, generadora d’ocupació, es dispararà en els pròxims anys.

 

Font: Indicador de Economía, Roberto Villarreal.

Instituciones y sectores locales tienen que alinearse con la Generalitat y el Estado para presentar solicitudes de financiación conforme a las directrices de la UE.

Cómo indican a la noticia del Indicador de Economía, se calcula que el BCE ha posado a disposición 1,2 billones de euros para que los Estados miembros puedan soportar el fuerte endeudamiento a causa de la pandemia de la COVID-19.

El segundo rescate, bautizado como ‘Plan Marshall’, ofrecerá 750.000 millones ‘extra’ en los próximos dos años para proyectos diseñados bajo dos grandes ejes: el llamado Green Deal y la aceleración de la transición digital.

Para situar esta cifra en su debido contexto, el Fondo de Cohesión ha supuesto para España algo más de 7.800 millones de euros entre 2014 y 2020.

Paradójicamente, la Covid-19 puede suponer una oportunidad de oro para Tarragona y Cataluña en la hora de resucitar los proyectos estratégicos del territorio como la regeneración de agua industrial, innovación en la generación eléctrica, el Tramcamp, la Estación Intermodal del Aeropuerto de Reus o el anhelado desvío de la línea litoral del ferrocarril, entre otros muchos.

Las ciudades de la provincia de Tarragona tienen que alinearse con la Generalitat, y esta a su vez con las líneas maestras del Gobierno Español, puesto que la financiación de este ‘Plan Marshall’ se concede a proyectos, no a Estados.

El septiembre tienen que estar presentados los presupuestos y solicitudes de fondos donde cada país tendrá que presentar sus planes de inversión ante la Comisión Europea. La CE, posteriormente, evaluará si los proyectos presentados encajan con sus recomendaciones y la filosofía del plan, que recordamos que son proyectos que refuerzan el potencial de crecimiento, la creación de ocupación y que favorecen la transición ecológica y digital.

Los equipos económicos de ciudades como Tarragona, Reus, Salou, Cambrils o Tortosa ya se han puesto las pilas para preparar sus proyectos. Con este Plan de rescate, todo indica que la obra pública, generadora de ocupación, se disparará en los próximos años.

Fuente: Indicador de Economía, Roberto Villarreal.

Recent Posts
Hospital St Joan XXIII Tarragonasector construccion