L’aprofitament de l’aigua industrial, un factor clau de la sostenibilitatEl aprovechamiento del agua industrial, un factor clave de la sostenibilidad

construim sostenibilitat aprofitament aigua garcia riera

Tot i que l’aigua és molt abundant a la Terra, només un 3% de l’aigua del planeta és dolça, i menys de l’1% d’aquesta és apte per al consum humà. La resta està fora del nostre abast, congelada o sota terra.

Segons dades de l’OMS, l’any 2008 poc més de la meitat de la població mundial (57%) tenia accés a l’aigua potable canalitzada. Aquest percentatge varia molt depenent del nivell de desenvolupament dels països.

El repte dels països desenvolupats, que disposen d’un 94% d’aigua canalitzada, exigeix optimitzar-ne el consum destinat a les activitats humanes (agricultura, indústria, sector domèstic i altres), mitjançant l’estalvi d’aigua i la reutilització d’aigua depurada sempre que sigui possible.

El consum d’aigua en el sector industrial representa el 7% del consum a Catalunya. Per fer un ús eficient de l’aigua a la indústria cal implantar un programa d’estalvi d’aigua per reduir-ne el consum i garantir la qualitat de l’aigua abocada. Algunes propostes per reduir-ne el consum d’aigua a la indústria:

  • la modificació dels processos industrials
  • la reducció dels processos de neteja industrial
  • la investigació per optimitzar els processos de refrigeració

Finalment, la reutilització de l’aigua en els processos industrials és una pràctica freqüent. Resulta més rendible reutilitzar les aigües derivades d’un procés per a un altre ús que no requereixi emprar aigua de primera qualitat.

Garcia Riera dona suport i col·labora amb projectes per millorar l’aprofitament de l’aigua d’usos industrials, com el projecte d’AITASA, i per a ús domèstic, a través de projectes residencials.

 

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

A pesar de que el agua es muy abundante en la Tierra, solo un 3% del agua del planeta es dulce, y menos del 1% de esta es apto para el consumo humano. El resto está fuera de nuestro alcance, congelada o bajo tierra.

Según datos de la OMS, en 2008 poco más de la mitad de la población mundial (57%) tenía acceso al agua potable canalizada. Este porcentaje varía muy dependiente del nivel de desarrollo de los países.

El reto de los países desarrollados, que disponen de un 94% de agua canalizada, exige optimizar el consumo destinado a las actividades humanas (agricultura, industria, sector doméstico y otros), mediante el ahorro de agua y la reutilización de agua depurada siempre que sea posible.

El consumo de agua en el sector industrial representa el 7% del consumo en Cataluña. Para hacer un uso eficiente del agua a la industria hay que implantar un programa de ahorro de agua para reducir el consumo y garantizar la calidad del agua abocada. Algunas propuestas para reducir el consumo de agua a la industria:

  • la modificación de los procesos industriales
  • la reducción de los procesos de limpieza industrial
  • la investigación para optimizar los procesos de refrigeración

Finalmente, la reutilización del agua en los procesos industriales es una práctica frecuente. Resulta más rentable reutilizar las aguas derivadas de un proceso para otro uso que no requiera emplear agua de primera calidad.

Garcia Riera apoya y colabora con proyectos para mejorar el aprovechamiento del agua de usos industriales, como el proyecto de AITASA, y para uso doméstico, a través de proyectos residenciales.

 

 

 

Font: Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.

Recommended Posts
Aitasa garcia riera canonada aiguapavello municipal la pineda vila-seca - garcia riera