Finalitza amb èxit la substitució de les canonades de la xarxa d’aigua industrial d’AITASAFinaliza con éxito la sustitución de las cañerías de la red de agua industrial de AITASA

Aitasa garcia riera canonada aigua

El projecte, realitzat sota una planificació molt acurada, ha finalitzat amb èxit després de 2 mesos.

Les obres es van iniciar durant el mes de novembre, amb l’excavació de la rasa amb una cullera bivalva.

El projecte ha consistit en la substitució de les canonades de PRFV de 350 mm per una nova canonada de polietilè de 630 mm.

Aquesta important actuació s’ha culminat amb la posada en servei de la nova canonada, tot un repte de planificació, ja que s’havia d’executar en un temps molt limitat, perquè afectava el funcionament de moltes de les empreses usuàries.

La substitució de la canonada i el canvi de traçat, permetrà continuar amb l’ampliació del camí que donarà accés a la nova planta d’efluents de les empreses químiques de Tarragona.

AITASA, Aigües Industrials de Tarragona, fundada l’any 1965 per abastir d’aigua les indústries, principalment les químiques que aleshores començaven a implantar-se en els polígons de Tarragona. Actualment desenvolupa projectes tècnics de valor afegit, com és la reutilització d’aigües depurades per a usos industrials, que estudia l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Un projecte més a favor de la Sostenibilitat de l’entorn de Garcia Riera amb l’objectiu de millorar l’aprofitament de l’aigua d’usos industrials.

El proyecto, realizado bajo una planificación muy cuidadosa, ha finalizado con éxito después de 2 meses.

Las obras se iniciaron durante el mes de noviembre, con la excavación de la zanja con una cuchara bivalva.

El proyecto ha consistido en la sustitución de las cañerías de PRFV de 350 mm por una nueva cañería de polietileno de 630 mm.

Esta importante actuación se ha culminado con la puesta en servicio de la nueva cañería, todo un reto de planificación, puesto que se tenía que ejecutar en un tiempo muy limitado porque afectaba el funcionamiento de muchas de las empresas usuarias.

La sustitución de la cañería y el cambio de trazado, permitirá continuar con la ampliación del camino que dará acceso a la nueva planta de efluentes de las empresas químicas de Tarragona.

AITASA, Aigües Industriales de Tarragona, fundada en 1965 para alcanzar de agua las industrias, principalmente las químicas que entonces empezaban a implantarse en los polígonos de Tarragona. Actualmente desarrolla proyectos técnicos de valor añadido, como es la reutilización de aguas depuradas para usos industriales, que estudia la Agencia Catalana del agua (ACA).

Un proyecto más a favor de la Sostenibilidad de la en torno a Garcia Riera con el objetivo de mejorar el aprovechamiento del agua de usos industriales.

Recommended Posts
Garcia Riera edifici Pibimar Reus habitatgesgarcia riera construim sostenibilitat aprofitament de l'aigua