Cicle tancat de la gestió dels Residus de Construcció i Demolició

Garcia Riera gestio residus construccio i demolicio

Garcia Riera implanta el nou sistema d’obtenció d’àrids reciclats per la seva reutilització

Conscients que la protecció del medi és cosa de tots, a GARCIA RIERA estem treballant per reduir els impactes ambientals de les nostres activitats i promoure la millora contínua del comportament ambiental de la nostra organització. Per aquest motiu tenim implantant un sistema voluntari d’abast ambiental, segons ISO 14001:04, verificat per l’entitat d’avaluació.

En aquest àmbit, la gestió ideal dels Residus de Construcció i Demolició consisteix a crear un cicle tancat. És a dir, reutilitzar i reciclar la totalitat dels residus generats en obra en la mateixa obra o en altres. Per tant s’evitarà, en la mesura que sigui possible, la deposició en abocadors d’aquests residus. Per portar-ho a terme, els passos a seguir amb aquest ordre, són: la minimització i reutilització dels RCD en obra, el transport i la valorització dels RCD en planta, reciclatge en planta per a la posterior distribució i finalment la deposició controlada.

El reciclatge dels RCD consisteix a modificar-los per produir àrid, el que anomenarem àrid reciclat. L’aplicació en construcció d’un àrid requereix que compleixi una sèrie de propietats geomètriques, físic-mecàniques, químiques i tèrmiques. Aquestes seran més o menys restrictives en funció de la sortida que se li vulgui donar a l’àrid.

A les obres de construcció de la promoció d’habitatges que GARCIA RIERA està executant, el tractament de RCD per a l’obtenció d’àrids reciclats per la seva reutilització ja és una realitat.

Garcia Riera implanta el nuevo sistema de obtención de áridos reciclados por su reutilización

Conscientes que la protección del medio es cosa de todos, a GARCIA RIERA estamos trabajando para reducir los impactos ambientales de nuestras actividades y promover la mejora continua del comportamiento ambiental de nuestra organización. Por este motivo tenemos implantando un sistema voluntario de alcance ambiental, según ISO 14001:04, verificado por la entidad de evaluación.

En este ámbito, la gestión ideal de los Residuos de Construcción y Demolición consiste a crear un ciclo cerrado. Es decir, reutilizar y reciclar la totalidad de los residuos generados en obra en la misma obra o en otras. Por lo tanto se evitará, en la medida de lo posible, la deposición en vertederos de estos residuos. Para llevarlo a cabo, los pasos a seguir con este orden, son: la minimización y reutilización de los RCD en obra, el transporte y la valorización de los RCD en planta, reciclaje en planta para la posterior distribución y finalmente la deposición controlada.

El reciclaje de los RCD consiste a modificarlos para producir árido, el que denominaremos árido reciclado. La aplicación en construcción de un árido requiere que cumpla una serie de propiedades geométricas, físico-mecánicas, químicas y térmicas. Estas serán más o menos restrictivas en función de la salida que se le quiera dar al árido.

A las obras de construcción de la promoción de viviendas que GARCIA RIERA está ejecutando, el tratamiento de RCD para la obtención de áridos reciclados por su reutilización ya es una realidad.

Recommended Posts
projecte pavimentacio carrer major pobla mafumetDiables de Vila-seca Garcia Riera