Entrega de premis del concurs de seguretat 2022 GARCIA RIERAEntrega de los premios de seguridad 2022 GARCIA RIERASecurity Awards 2022 GARCIA RIERA

grpremisw

Des de fa molts anys GARCIA RIERA aposta i compleix seriosament amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals a les seves obres i centres de treball.

Per aquest motiu, el departament de PRL de GARCIA RIERA organitza anualment, des de fa 18 anys, el Concurs de Seguretat entre el seu equip professional. A més, el segell de la ISO de Medi Ambient comporta que els operaris tinguin una formació/conscienciació en matèria de gestió de residus.

Els candidats han de ser els millors en el compliment dels següents paràmetres:

– L’ús correcte i adequat dels EPIS obligatoris, de la roba de treball i de les instal·lacions comuns a les obres de construcció.

– La col·laboració en matèria de prevenció amb l’encarregat de l’obra i identificació de les condicions de risc.

– En el cas d’operaris que presten serveis dins de centres de treball controlats (petroquímiques, fabriques, factories, nuclears..) La comprensió i posada en pràctica dels procediments o permisos de treballs.

– La cura de d’imatge de GARCIA RIERA envers les propietats i empreses on donem servei.

– Les referències de l’encarregat d’obra respecte a les actuacions de l’operari en matèria de seguretat.

– Les observacions preventives realitzades pels tècnics de prevenció de l’empresa.

– La correcta gestió de residus, preservació del medi ambient i identificació de productes perillosos.

– Haver realitzat amb èxit la prova escrita proposada pels tècnics del departament.

El Comitè de Seguretat i Salut s’enorgulleix d’haver escollit, a la reunió del 2-6-23, els 3 guanyadors entre 10 operaris proposats pel departament de prevenció, qualitat i medi ambient de GARCIA RIERA i en reconeixement de la tasca  realitzada durant l’any 2022.

1er Classificat (GUANYADOR): Sr. ABDELKADER HANDOUZ. Xec regal 300 €

2ons Classificats (FINALISTES): Sr. SUREN AVETISYAN i Sr. IOAN VASILE MOTISAN. Xec regal 150 €

El lliurament de premis i diplomes es realitza  a càrrec del  comitè de seguretat i salut i en presència del comitè d’empresa de GARCIA RIERA.
Moltes felicitats als guanyadors.

#garciariera #seguretat #mediambient #equip

Desde hace muchos años GARCIA RIERA apuesta y cumple seriamente con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a sus obras y centros de trabajo.

Por este motivo, el Departamento de PRL de GARCIA RIERA organiza anualmente, desde hace 18 años, el Concurso de Seguridad entre su equipo profesional. Además, el sello de la ISO de Medio Ambiente compuerta que los operarios tengan una formación/concienciación en materia de gestión de residuos.

Los candidatos tienen que ser los mejores en el cumplimiento de los siguientes parámetros:

– El uso correcto y adecuado de los EPIS obligatorios, de la ropa de trabajo y de las instalaciones comunes a las obras de construcción.

– La colaboración en materia de prevención con el encargado de la obra e identificación de las condiciones de riesgo.

– En el caso de operarios que prestan servicios dentro de centros de trabajo controlados (petroquímicas, fabricas, factorías, nucleares..) La comprensión y puesta en práctica de los procedimientos o permisos de trabajos.

– La cura de de imagen de GARCIA RIERA hacia las propiedades y empresas donde damos servicio.

– Las referencias del encargado de obra respecto a las actuaciones del operario en materia de seguridad.

– Las observaciones preventivas realizadas por los técnicos de prevención de la empresa.

– La correcta gestión de residuos, preservación del medio ambiente e identificación de productos peligrosos.

– Haber realizado con éxito la prueba escrita propuesta por los técnicos del departamento.

El comité de seguridad y salud se enorgullece de haber escogido A la reunión del 2-6-23 a los 3 ganadores entre 10 operarios propuestos por el departamento de prevención, calidad y medio ambiente de garcia riera y en reconocimiento de la tarea realizada durante el año 2022.

1.º Clasificado (GANADOR): Sr. ABDELKADER HANDOUZ. Cheque regalo 300 €

2ons Clasificados (FINALISTAS): Sr. FLOTAN AVETISYAN y Sr. IOAN VASILE MOTISAN. Cheque regalo 150 €

La entrega de premios y diplomas se realiza a cargo del comité de seguridad y salud y en presencia del comité de empresa de GARCIA RIERA.

Muchas felicidades a los ganadores.

#garciariera #seguridad #mediambient #equipo

banner_parentesi_griera_landscape-191-1
Recommended Posts