Garcia Riera realitzarà la reforma i ampliació del Centre d’Atenció Primària Roquetes de Sant Pere de Ribes (Garraf)Garcia Riera realizará la reforma y ampliación del Centro de Atención Primaria Roquetes de Sant Pere de Ribes (Garraf)

centreatencio primaria roquetes sant pere de ribes - reforma garcia riera

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, ha adjudicat a GARCIA RIERA les obres de reforma i ampliació del CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes (Garraf).

El projecte consisteix en la reforma integral de l’edifici actual que conté un Casal d’Avis en desús, situat a una part de la planta baixa, així com la reforma i ampliació de l’actual CAP Roquetes, que actualment disposa les seves dependències a la resta de la planta baixa i a la totalitat de la planta primera de l’edifici existent. Es reformaran i rehabilitaran les façanes actuals i s’intervindrà puntualment a l’estructura existent per tal de fer una nova escala entre planta baixa i planta primera.

La intervenció suposa la reforma dels 982,55 m² actuals del Centre en funcionament, que s’amplien d’una banda en 726,40 m², en fer la incorporació dels espais corresponents a l’antic Casal d’Avis, que es troben a la resta de la planta baixa (actualment en desús), a més de l’ampliació de les sales d’instal·lacions en 179,43 m².

L’objectiu final és disposar d’un Centre d’Atenció Primària ampliat amb una nova distribució, ocupant la totalitat de la planta baixa i la planta primera existents, que permet passar de les 13 consultes actuals a 21 noves consultes i una àrea d’atenció no programada ampliada amb 4 boxes.

L’execució es planteja per fases per tal de no interrompre l’activitat i el termini previst és de 25 mesos.

L’import del contracte és de 3,15 milions d’euros impostos inclosos.

Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, SAU, ha adjudicado a GARCIA RIERA las obras de reforma y ampliación del CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes (Garraf).

El proyecto consiste en la reforma integral del edificio actual que contiene un Casal de Abuelos en desuso, situado a una parte de la planta baja, así como la reforma y ampliación del actual CAP Roquetes, que actualmente dispone sus dependencias a el resto de la planta baja y a la totalidad de la planta primera del edificio existente. Se reformaran y rehabilitaran las fachadas actuales y se intervendrá puntualmente a la estructura existente para hacer una nueva escala entre planta baja y planta primera.

La intervención supone la reforma de los 982,55 m² actuales del Centre en funcionamiento, que se amplían por un lado en 726,40 m², al hacer la incorporación de los espacios correspondientes al antiguo Casal de Abuelos, que se encuentran al resto de la planta baja (actualmente en desuso), además de la ampliación de las salas de instalaciones en 179,43 m².

El objetivo final es disponer de un Centro de Atención Primaria ampliado con una nueva distribución, ocupando la totalidad de la planta baja y la planta primera existentes, que permite pasar de las 13 consultas actuales a 21 nuevas consultas y una área de atención no programada ampliada con 4 boxes.

La ejecución se plantea por fases para no interrumpir la actividad y el plazo previsto es de 25 meses.

El importe del contrato es de 3,15 millones de euros impuestos incluidos.

Recommended Posts
garcia riera dona 3 tones aliments banc aliments ajuntament vila-secaGarcia Riera edifici Pibimar Reus habitatges