Seguretat i tecnologia: GARCIA RIERA a l’avantguarda amb l’enfocament en R+D+ISeguridad y tecnología: GARCIA RIERA a la vanguardia con su enfoque en I+D+ISafety and technology: GARCIA RIERA at the forefront with a focus on R+D+I

imagen-formacion-teorica

GARCIA RIERA, reflectint el seu compromís amb la formació contínua i sempre a l’avantguarda de la innovació mitjançant  la recerca i el desenvolupament (R+D+I), ha brindat a un grup de tècnics l’oportunitat de participar en una jornada teoricopràctica de gran rellevància.

Aquesta jornada, promoguda per la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya en col·laboració amb HILTI i celebrada en el centre de formació de Badalona, ha destacat per la presentació i demostració de EXO-T, un innovador sistema de gravetat zero destinat al maneig d’eines de demolició. Aquest esdeveniment representa un avanç de summa rellevància en l’àmbit de la seguretat i la salut ocupacional dins del sector constructor.

Durant aquesta jornada, es van explorar els últims avanços en sistemes de tall i demolició, juntament amb les innovacions més avantguardistes en maquinària de tall. Es va destacar la rellevància de la tecnologia EXO-T, que ha representat un avanç significatiu en la seguretat i salut ocupacional del sector constructor en permetre l’execució de demolicions amb martells pesats sense posar en risc la integritat dels operaris. A més, es va presentar un avançat sistema d’aspiració dissenyat per a prevenir els riscos associats amb la inhalació de pols, com la silicosi, ressaltant així la importància de les mesures preventives en l’entorn laboral.

L’esdeveniment ha ressaltat la urgència de continuar avançant en el desenvolupament i la difusió de noves solucions materials i tècniques que enforteixin la seguretat laboral. Això reflecteix la convicció de GARCIA RIERA a promoure un entorn de treball més segur i saludable, en sintonia amb les últimes innovacions en tecnologia, maquinària i serveis per als professionals i empreses del sector de la construcció.

GARCIA RIERA s’enorgulleix de secundar i participar activament en iniciatives que promoguin la recerca i el desenvolupament en la prevenció de riscos, reafirmant així el seu compromís sòlid amb la innovació i la seguretat en l’àmbit de la construcció. Aquest suport reafirma la seva posició com a líder en la integració de R+D+I en el seu enfocament empresarial, demostrant la seva dedicació constant a l’excel·lència i la millora contínua.

GARCIA RIERA, reflejando su compromiso con la formación continua y siempre a la vanguardia de la innovación a través de la investigación y el desarrollo (I+D+I), ha brindado a un grupo de técnicos la oportunidad de participar en una jornada teórico-práctica de gran relevancia.

Esta jornada, promovida por la Fundación Laboral de la Construcción de Cataluña en colaboración con HILTI y celebrada en el centro de formación de Badalona, ha destacado por la presentación y demostración de EXO-T, un innovador sistema de gravedad cero destinado al manejo de herramientas de demolición. Este evento representa un avance de suma relevancia en el ámbito de la seguridad y la salud ocupacional dentro del sector constructor.

Durante esta jornada, se exploraron los últimos avances en sistemas de corte y demolición, junto con las innovaciones más vanguardistas en maquinaria de corte. Se destacó la relevancia de la tecnología EXO-T, que ha representado un avance significativo en la seguridad y salud ocupacional del sector constructor al permitir la ejecución de demoliciones con martillos pesados sin poner en riesgo la integridad de los operarios. Además, se presentó un avanzado sistema de aspiración diseñado para prevenir los riesgos asociados con la inhalación de polvo, como la silicosis, resaltando así la importancia de las medidas preventivas en el entorno laboral.

El evento ha resaltado la urgencia de seguir avanzando en el desarrollo y la difusión de nuevas soluciones materiales y técnicas que fortalezcan la seguridad laboral. Esto refleja la convicción de GARCIA RIERA en promover un entorno de trabajo más seguro y saludable, en sintonía con las últimas innovaciones en tecnología, maquinaria y servicios para los profesionales y empresas del sector de la construcción.

GARCIA RIERA se enorgullece de apoyar y participar activamente en iniciativas que promuevan la investigación y el desarrollo en la prevención de riesgos, reafirmando así su compromiso sólido con la innovación y la seguridad en el ámbito de la construcción. Este respaldo reafirma su posición como líder en la integración de I+D+I en su enfoque empresarial, demostrando su dedicación constante a la excelencia y la mejora continua.

11695_2063x725_parentesi_g_riera-02
Recommended Posts